42 NOLU GENELGE 26/07/2006 5362 sayılı Kanun, md. 61

Sayı     : 2006/552                                                                                                       26/07/2006

Konu   : 5362 sayılı Kanun, md. 61

 

ODALARA 42 NOLU GENELGE

 

İLGİ    : TESK Genel Başkanlığı’nın 21/07/2006 tarih ve 4243 sayılı yazısı

 

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 61’inci maddesinin son fıkrası; “Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez” şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde ile ilgili olarak Birliğimize ve Konfederasyon Genel Başkanlığına ulaşan başvurularda, üyelerimizce odalardan talep olunan basit usul belgelerinin (perakende satış fişi, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası v.b) verilip-verilmeyeceği konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Kanunun 61’inci maddesinin son fıkrasında söz edilen “Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler” ifadesiyle, 5362 sayılı Kanun ile ilgili mesleki belgeler ve hizmetler kastedilmektedir. Oysa, basit usule tabi mükelleflere verilmesi gereken belge ve muhasebe kayıt hizmeti, 5362 sayılı Kanundan ayrı olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 46’ncı maddesi; “… Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur” şeklindedir. 215 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; “… Vergilendirmede bütünlüğün bozulmaması yönünden bir büroda kayıtları tutulan mükelleflerin (işyerinin nakli hariç) o takvim yılının sonuna kadar tüm işlemleri aynı büro tarafından yerine getirilecektir.” Şeklindeki düzenleme yer almaktadır. Buna göre, mükelleflerce aynı takvim yılı içinde (işyeri nakli hariç) bir başka büroda muhasebe hizmetini alabilme hakkı tanınmamaktadır. 225 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise; mükelleflere belgelerin temini açısından oda ile anlaşmalı matbaa konusunda tercih yapma hakkı tanınmakla beraber, aynı takvim yılı içinde bu tercihlerini değiştiremeyecekleri öngörülmektedir.

 

Basit usule tabi üyelere; odalara olan borçları nedeniyle belge ve muhasebe hizmetinin verilmemesi halinde, söz konusu üyelerin vergi mevzuatımız yönüyle cezai yaptırımlarla karşılaşacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; üyelerinin odaya borçları bulunsa dahi odalarımız vergi mevzuatı gereğince basit usule ilişkin belgeleri üyelerine vermek zorundadırlar. 

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Cevdet TEKBAŞ                                                     Talat DİNÇER

GENEL SEKRETER YRD.                                       BİRLİK BAŞKANI